Celostní muzikoterapie a způsoby relaxace

Získáte přehled o základních technikách práce v celostní muzikoterapii. Přednáška může být spojena s vlastní aktivní, či pasivní relaxací. Lze zařadit společnou hru na djembe, na perkuse, na tibetské misky či odpočinkovou relaxaci při přímé hudbě vytvářené muzikoterapeutem.

Informace z charitativní akce pro SPHCH

Ve dnech 4. – 6. října 2013 proběhl podzimní rekondičně-edukační víkendový pobyt v Prostějově v hotelu Tenis Club pořádaný Společností pro pomoc při Huntingtonově chorobě. Rodiny postižených touto dědičnou neurodegenerativní chorobou i samotní pacienti tak mohli sdílet své zkušenosti jak mezi sebou navzájem, tak se jim dostalo odborné pomoci a informací ze stran přednášejících  lékařů, psychologů, genetiků a terapeutů.

Huntingtonova choroba je  poměrně řídce se vyskytující onemocnění projevující se progresivním ubýváním tělesných a duševních schopností, poruchou hybnosti, mimovolními pohyby, změnou chování a úbytkem kognitivních funkcí. Souvisí s mutací genu na 4. chromozomu a v současné době neexistuje účinná léčba. Nemoc nejčastěji propuká u mladých dospělých a ve středním věku. Postupně se zvyšuje jejich závislost na pečujícím okolí, které se musí být kompletně schopno postarat jak o dopomoc v pohybu, tak ve výživě, tak i ve společenském životě pacienta. Velkým problémem jsou psychické změny, mezi které patří poruchy rozpoznávání emocí, apatie – tedy ztráta zájmu o vlastní osobu a okolní dění, úzkostné a depresivní stavy a agresivní chování. Poskytovat celodenní péči nemocnému ze stran rodinných příslušníků je tedy velmi náročné po všech stránkách, včetně roviny psychické. Ošetřovatelé jsou tak dlouhodobě přetíženi a dostávají se do stavů pesimismu a beznaděje, které vyplývají z prognózy HCH. Je proto nutné zabývat se nejen otázkami jak zkvalitnit život nemocným, ale i jak si udržet zdraví a sílu v roli ošetřovatele.

Zde nacházejí uplatnění jednotlivé terapie. Logopedie, která u pacientů řeší dorozumívání a poruchy polykání, fyzioterapie, která zasahuje v oblasti hybnosti, ergoterapie, která se snaží u klientů dosáhnout soběstačnosti a muzikoterapie, která zkvalitňuje život jak pacientům, tak pečujícím osobám.

Úvodní večer 13. rekondičního pobytu byl zahájen přednáškou na téma Celostní muzikoterapie a způsoby relaxace podpořenou ukázkami používaných nástrojů s přirozeným laděním. S účastníky  pobytu byla následně zrealizována jedna ze skupinových relaxačních technik – muzikoterapeutický orchestr. Společné hraní na perkusní nástroje všechny aktivně zapojilo do terapeutického procesu. Následující den proběhla pasivní relaxace určená pro nemocné s HCH a terapie prostřednictvím tibetských mis pro zájemce z řad pacientů i ošetřujících.

Muzikoterapeutické relaxace byly účastníky reflektovány pozitivně, své prožívání označili za příjemné, na klientech byl viděn zájem o přímou volně vytvářenou hudbu, o hru na perkuse a v nonverbální komunikaci byl patrný u pacientů oční kontakt a úsměv.

Pravidelná aplikace MT technik může u klientů i pečujících pomoci ve více směrech. Aktivní hraní na nástroje je vrací zpět do společenského života, je zde aktivita, kterou i vzhledem ke zhoršujícím se motorickým schopnostem mohou provozovat a podílet se tak na zlepšení svého prožívání. Manipulací s perkusemi si procvičují  i jemnou motoriku  ve spojení s rytmem a zpěvem. Obojí je důležité pro prodloužení doby zachování řečových schopností. Hudba je rovněž prostředkem nonverbální komunikace a jejím prostřednictvím tak je možno navázat lepší kontakt i s osobami, kde už je slovní komunikace na ústupu. Pasivní – poslechová relaxace umožňuje navodit stav pozitivního emoční prožívání a obnovit tak psychické síly jak pacientů tak i ošetřovatelů. V průběhu relaxace bylo pozorováno i zklidnění mimovolních pohybů u pacientů.